ICG  

Accounting System of Scientific Activity (ASSA)

      

Mikhail Shestopalov, Cand. Sci. (Chem.)

Department: -
Pluralist:
Room: Институт, ул. Тимакова, 2, каб
Email: shestopalovma@bionet.nsc.ru
Work phone: 8(383)333-64-09


Publications

2017 A comparative study of hydrophilic phosphine hexanuclear rhenium cluster complexes’ toxicity
Anna A. Krasilnikova, Anastasiya O. Solovieva, Anton A. Ivanov, Konstantin A. Brylev, Tatiana N. Pozmogova, Marina A. Gulyaeva, Olga G. Kurskaya, Alexander Y. Alekseev, Alexander M. Shestopalov, Lidiya V. Shestopalova, Alexander F. Poveshchenko, Olga A. Efremova, Yuri V. Mironov, Michael A. Shestopalov
[Toxicology Research]
Cellular imaging by green luminescence of Tb(III)-doped aminomodified silica nanoparticles
Svetlana V. Fedorenko, Asiya R. Mustafina, Alsu R. Mukhametshina, Michail E. Jilkin, Timur A. Mukhametzyanov, Anastasiya O. Solovieva, Tatiana N. Pozmogova, Lidiya V. Shestopalova, Michael A. Shestopalov, Kirill V. Kholin, Yury N. Osin, Oleg G. Sinyashin
[MAT SCI ENG C-BIO S]
Comprehensive study of hexarhenium cluster complex Na4[{Re6Te8}(CN)6] – In terms of a new promising luminescent and X-ray contrast agent
Anna A. Krasilnikova, Anastasiya O. Solovieva, Anton A. Ivanov, Kristina E. Trifonova, Tatiana N. Pozmogova, Alphiya R. Tsygankova, Anton I. Smolentsev, Evgeniy I. Kretov, David S. Sergeevichev, Michael A. Shestopalov, Yuri V. Mironov, Alexander M. Shestopalov, Alexander F. Poveshchenko, Lidiya V. Shestopalova
[NANOMED-NANOTECHNOL]
Nanosized mesoporous metal–organic framework MIL-101 as a nanocarrier for photoactive hexamolybdenum cluster compounds
Anastasia M. Cheplakova, Anastasiya O. Solovieva, Tatiana N. Pozmogova, Yuri A. Vorotnikov, Konstantin A. Brylev, Natalya A. Vorotnikova, Elena V. Vorontsova, Yuri V. Mironov, Alexander F. Poveshchenko, Konstantin A. Kovalenko, Michael A. Shestopalov
[J INORG BIOCHEM]
Singlet Oxygen Production and Biological Activity of Hexanuclear Chalcocyanide Rhenium Cluster Complexes [{Re6Q8}(CN)6]4− (Q = S, Se, Te)
A.O. Solovieva, K. Kirakci, A.A. Ivanov, P. Kubát, T.N. Pozmogova, S.M. Miroshnichenko, E.V. Vorontsova, A.V. Chechushkov, K.E. Trifonova, M.S. Fufaeva, E.I. Kretov, Y.V. Mironov, A.F. Poveshchenko, K. Lang, M.A. Shestopalov
[INORG CHEM]
Supporting effect of polyethylenimine on hexarhenium hydroxo cluster complex for cellular imaging applications
Julia G. Elistratova, Konstantin A. Brylev, Anastasiya O. Solovieva,Tatyana N. Pozmogova, Asiya R. Mustafina, Lidiya V. Shestopalova, Michael A. Shestopalov, Viktor V. Syakayev, Andrey A. Karasik, Oleg G. Sinyashin
[J PHOTOCH PHOTOBIO A]
Water-soluble hybrid materials based on {Mo6X8}4+ (X = Cl, Br, I) cluster complexes and sodium polystyrene sulfonate
Ekaterina V. Svezhentseva, Anastasiya O. Solovieva, Yuri A. Vorotnikov, Olga G. Kurskaya, Konstantin A. Brylev, Alphiya R. Tsygankova, Mariya V. Edeleva, Svetlana N. Gyrylova, Noboru Kitamura, Olga A. Efremova, Michael A. Shestopalov, Yuri V. Mironov, Alexander M. Shestopalov
[NEW J CHEM]
© 2010-2017 ICG SB RAS. All rights reserved.