ICG  

Accounting System of Scientific Activity (ASSA)

      

Oleg Kazakov, Cand. Sci. (Biol.)

Department: -
Room: Институт,ул. Тимакова, 2, каб.
Email: kazakoff_oleg@mail.ru
Work phone: 8(383)333-64-09


Publications

2017 Feature of experimental breast cancer induced by intermammary administration of N-methyl-N-nitrosourea in Wistar rat
Lykov AP, Kabakov AV, Kazakov OV, Bondarenko NA, Poveshchenko OV, Rayter TV, Poveshchenko AF, Strunkin DN, Bogashev SS, Pokushalov EA, Konenkov VI
[International Journal of Pharmacology, Phytochemistry and Ethnomedicine]
© 2010-2017 ICG SB RAS. All rights reserved.