ICG  

Accounting System of Scientific Activity (ASSA)

      

Department: -
Pluralist:


Publications

2017 A comparative study of hydrophilic phosphine hexanuclear rhenium cluster complexes’ toxicity
Anna A. Krasilnikova, Anastasiya O. Solovieva, Anton A. Ivanov, Konstantin A. Brylev, Tatiana N. Pozmogova, Marina A. Gulyaeva, Olga G. Kurskaya, Alexander Y. Alekseev, Alexander M. Shestopalov, Lidiya V. Shestopalova, Alexander F. Poveshchenko, Olga A. Efremova, Yuri V. Mironov, Michael A. Shestopalov
[Toxicology Research]
Comprehensive study of hexarhenium cluster complex Na4[{Re6Te8}(CN)6] – In terms of a new promising luminescent and X-ray contrast agent
Anna A. Krasilnikova, Anastasiya O. Solovieva, Anton A. Ivanov, Kristina E. Trifonova, Tatiana N. Pozmogova, Alphiya R. Tsygankova, Anton I. Smolentsev, Evgeniy I. Kretov, David S. Sergeevichev, Michael A. Shestopalov, Yuri V. Mironov, Alexander M. Shestopalov, Alexander F. Poveshchenko, Lidiya V. Shestopalova
[NANOMED-NANOTECHNOL]
Singlet Oxygen Production and Biological Activity of Hexanuclear Chalcocyanide Rhenium Cluster Complexes [{Re6Q8}(CN)6]4− (Q = S, Se, Te)
A.O. Solovieva, K. Kirakci, A.A. Ivanov, P. Kubát, T.N. Pozmogova, S.M. Miroshnichenko, E.V. Vorontsova, A.V. Chechushkov, K.E. Trifonova, M.S. Fufaeva, E.I. Kretov, Y.V. Mironov, A.F. Poveshchenko, K. Lang, M.A. Shestopalov
[INORG CHEM]
© 2010-2018 ICG SB RAS. All rights reserved.