ICG  

Accounting System of Scientific Activity (ASSA)

      

Yuriy Vorotnikov

Department: -
Pluralist:
Room: Институт, ул. Тимакова, 2, каб
Work phone: 8(383)333-64-09


Publications

2018 23-Electron Octahedral Molybdenum Cluster Complex [{Mo6I8}Cl6]−
N.A. Vorotnikova, Y.A. Vorotnikov, I.N. Novozhilov, M.M. Syrokvashin, V.A. Nadolinny, N.V. Kuratieva, D.M. Benoit, Y.V. Mironov, R.I. Walton, G.J. Clarkson, N. Kitamura, A.J. Sutherland, M.A. Shestopalov, O.A. Efremova
[INORG CHEM]
2017 Nanosized mesoporous metal–organic framework MIL-101 as a nanocarrier for photoactive hexamolybdenum cluster compounds
Anastasia M. Cheplakova, Anastasiya O. Solovieva, Tatiana N. Pozmogova, Yuri A. Vorotnikov, Konstantin A. Brylev, Natalya A. Vorotnikova, Elena V. Vorontsova, Yuri V. Mironov, Alexander F. Poveshchenko, Konstantin A. Kovalenko, Michael A. Shestopalov
[J INORG BIOCHEM]
Water-soluble hybrid materials based on {Mo6X8}4+ (X = Cl, Br, I) cluster complexes and sodium polystyrene sulfonate
Ekaterina V. Svezhentseva, Anastasiya O. Solovieva, Yuri A. Vorotnikov, Olga G. Kurskaya, Konstantin A. Brylev, Alphiya R. Tsygankova, Mariya V. Edeleva, Svetlana N. Gyrylova, Noboru Kitamura, Olga A. Efremova, Michael A. Shestopalov, Yuri V. Mironov, Alexander M. Shestopalov
[NEW J CHEM]
© 2010-2018 ICG SB RAS. All rights reserved.