ICG  

Accounting System of Scientific Activity (ASSA)

      

Ol`ga Afanasenko, Dr. Sci. (Biol.)

Department: -
Pluralist: Potato genetic markers
Room: Дистанционная работа


Publications

2019 SNPs associated with barley resistance to isolates of Pyrenophora teres f. teres
Irina V. Rozanova, Nina M. Lashina, Zakhar S. Mustafin, Sofia A. Gorobets, Vadim M. Efimov, Olga S. Afanasenko, Elena K. Khlestkina
[BMC GENOMICS]
2017 Differential expression of NBS-LRR-encoding genes in the root transcriptomes of two Solanum phureja genotypes with contrasting resistance to Globodera rostochiensis
Alex V. Kochetov, Anastasiya Y. Glagoleva, Kseniya V. Strygina, Elena K. Khlestkina, Sophia V. Gerasimova, Salmaz M. Ibragimova, Natalja V. Shatskaya, Gennady V. Vasilyev, Dmitry A. Afonnikov, Nikolay A. Shmakov, Olga Y. Antonova, Tatyana A. Gavrilenko, Natalia V. Alpatyeva, Alexander Khiutti, Olga S. Afanasenko
[BMC PLANT BIOL]
Identification of 50K Illumina-chip SNPs associated with resistance to spot blotch in barley
Bykova I.V., Lashina N.M., Efimov V.M., Afanasenko O.S., Khlestkina E.K.
[BMC PLANT BIOL]
© 2010-2020 ICG SB RAS. All rights reserved.