ICG  

Accounting System of Scientific Activity (ASSA)

      

Ol`ga Antonova, Cand. Sci. (Biol.)

Department: -
Pluralist: Potato genetic markers
Room: Дистанционная работа


Publications

2017 Differential expression of NBS-LRR-encoding genes in the root transcriptomes of two Solanum phureja genotypes with contrasting resistance to Globodera rostochiensis
Alex V. Kochetov, Anastasiya Y. Glagoleva, Kseniya V. Strygina, Elena K. Khlestkina, Sophia V. Gerasimova, Salmaz M. Ibragimova, Natalja V. Shatskaya, Gennady V. Vasilyev, Dmitry A. Afonnikov, Nikolay A. Shmakov, Olga Y. Antonova, Tatyana A. Gavrilenko, Natalia V. Alpatyeva, Alexander Khiutti, Olga S. Afanasenko
[BMC PLANT BIOL]
© 2010-2018 ICG SB RAS. All rights reserved.